06 - 27 136 098

Elke dag bereikbaar tot 17:00

Algemene voorwaarden

September 2017

bijgesteld in 2023.

Artikel 1: Aanmelding

Door het inschrijfformulier terug te sturen stelt de opdrachtgever(s) Pure-Kids Kinderopvang in kennis van de gewenste opvang. Voor plaatsing van het kind geldt een minimale afname van twee dagdelen per week. Er kunnen alleen hele dagdelen worden afgenomen. Op het moment dat het inschrijfgeld is ontvangen zal de inschrijving in behandeling worden genomen.

Artikel 2:Wachtlijst

Indien de gewenste plaatsingsdatum verder ligt dan 3 maanden na datum van inschrijving wordt de inschrijving op een wachtlijst geplaatst. Uiterlijk 3 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum ontvangt de opdrachtgever bericht over een eventuele mogelijkheid tot plaatsing.

Artikel 3:Plaatsing

De inschrijving geeft niet automatisch het recht op een plaats. Als de kinderopvang gerealiseerd kan worden zal Pure-Kids kinderopvang dat schriftelijk aan de opdrachtgever melden door een plaatsingscontract. Het contract is van kracht op het moment dat de plaatsingscontract en de incassomachtiging ondertekend ontvangen zijn op het juiste adres.

Artikel 4: Proefperiode

Er zal een proefperiode van maximal 3 maanden worden gehanteerd voor de gespecialiseerde opvang. Er wordt goed gekeken of het kind goed past binnen de groepsdynamiek, het groepsbelang staat hierbij altijd voorop. Agressief gedrag, zowel fysiek als mentaal, wordt niet getolereerd. Mochten wij van mening zijn dat het kind niet past binnen de groep dan zal dat in een persoonlijk gesprek kenbaar worden gemaakt aan de ouder(s) en/of verzorger(s). En zal er worden gekeken naar een gepaste oplossing.

Artikel 5: De opvangdagen

1.Dagdelen:

Een dagdeel bestaat uit 5 uur en 30 minuten. Er zijn bij vaste opvangdagen twee begintijden van de dagdelen: 7:30 uur en dit dagdeel loopt tot 12:30 uur, gaat u over de eindtijd van dit dagdeel, komt u automatisch in het tweede dagdeel dat loopt van 12:30 uur tot 18:00 uur. Een hele dagopvang loopt dus van 7:30 uur tot 18:00 uur. De begin – en eindtijd zullen worden opgenomen in het plaatsingscontract.

  1. Flexibele opvang:

Deze is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. U levert uiterlijk 2 weken voordat de opvang plaatsvindt een opvangrooster aan met een minimale afname van vier dagdelen per maand.

  1. Verlengde opvang:

Opvang die voor 07:30 uur en na 18:00 uur plaatsvind is verlengde opvang. Verlengde opvang kan in de overeenkomst opgenomen worden.

  1. Extra – en wisseldagen:

Extra en/of ruildagen kunt u aanvragen per
E-mail. Deze dagen dienen vervolgens schriftelijk vastgelegd te worden op de daarvoor bestemde formulieren die op de locatie aanwezig zijn. De ruil moet binnen 7 werkdagen plaatsvinden en is slechts éénmalig. Extra en /of ruildagen kunnen alleen plaatsvinden op basis van beschikbaarheid en als u een bevestiging heeft gekregen. Extra dagen die zijn goedgekeurd dienen betaald te worden mits deze een week, voor de extra dag, schriftelijk of per email worden geannuleerd.

  1. Feestdagen:

Pure-Kids is op de jaarlijks vastgestelde feestdagen te weten; nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag gesloten. De contractueel vastgelegde opvangdagen die op feestdagen vallen mogen worden gewisseld binnen het kalenderjaar waarin de feestdag valt. De jaarlijks vastgestelde feestdagen leiden niet tot teruggave van het verschuldigde maandbedrag.

  1. Vakantiedagen:

Bij een aaneengesloten vakantieperiode van 10 of meer werkdagen is het mogelijk om de contractueel afgesloten opvang dag(en) te ruilen. De contractueel vastgelegde opvang dag(en) die op deze vakantiedag(en) valt mogen worden geruild worden binnen het kalenderjaar waarin de vakantiedag valt. Deze ruildagen kunnen alleen plaatsvinden op basis van beschikbaarheid en als u van ons een bevestiging heeft gekregen.

Artikel 6: Beëindiging van de plaatsingsovereenkomst

De plaatsingsovereenkomst wordt beëindigd door een schriftelijke opzegging. Zowel de opdrachtgever als Pure-Kids kinderopvang kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van de opzegtermijn wordt bepaald aan de hand van de ontvangstdatum van het aangetekend schrijven bij Pure-Kids. (Voorbeeld: ontvangen wij uw schrijven op 3 januari dan gaat de opzegtermijn van 1 kalendermaand in op 1 februari. Het contract eindigt dan op 1 maart). Kinderen worden bij het bereiken van de vierjarige leeftijd automatisch uitgeschreven. Een mutatie is een verandering en/of aanpassing van alle gegevens die betrekking hebben op de opvang van uw kind welke middels een mutatieformulier moet worden aangevraagd. U moet dit één maand vóór datum van ingang aangeven.

De plaatsingsovereenkomst kan door Pure-kids direct worden beëindigd wanneer de situatie met een kind der mate escaleert dat er een gevaar ontstaat voor medewerkers en/of kinderen.

Artikel 7: Uurtarief dagopvang

Het uurtarief van de dagopvang zal jaarlijks worden aangepast op basis van de loonkostenstijgingen volgens de CAO Kinderopvang. Daarnaast zullen algemene kostenstijgingen, voor zover van toepassing binnen de kostencomponenten van de begroting van Pure-Kids kinderopvang, in de berekening van de tarieven worden meegenomen. Pure-Kids kinderopvang stelt het uurtarief van de dagopvang jaarlijks vast in de maand oktober en zal trachten dit uiterlijk 8 weken voor de ingangsdatum met haar klanten te communiceren. Het nieuwe uurtarief van de dagopvang wordt per 1 januari in het jaar daaropvolgend in rekening gebracht. Tussentijdse uurtariefswijziging kan ontstaan door wettelijke verplichtingen die aan Pure-Kids kinderopvang worden opgelegd.

Artikel 8: Vaststelling verschuldigd bedrag

De berekening van het maandelijks verschuldigde bedrag wordt berekend op basis van het gemiddeld per maand af te nemen uren dagopvang keer het uurtarief van de dagopvang. Het gemiddelde aantal uren per maand af te nemen dagopvang wordt als volgt berekend: het aantal overeengekomen dagdelen per week wordt vermenigvuldigd met 5 uur en 30 minuten; de aldus verkregen uitkomst wordt vermenigvuldigd met 51 weken; de uitkomst hiervan is het totaal af te nemen uren op jaarbasis; deze uitkomst wordt gedeeld door 12 maanden wat leidt tot het gemiddeld per maand af te nemen uren dagopvang.

Artikel 9: Betaling/facturering 

  1. De door de opdrachtgever aan Pure-Kids kinderopvang verschuldigde betaling zal, voorafgaande aan de maand waarin de betreffende kinderopvang zal plaatsvinden, gefactureerd en automatisch geïncasseerd.
  2. Extra dagdelen worden afhankelijk van het moment van ontvangst gefactureerd.
  3. Blijft de opdrachtgever in gebreke dan kan Pure-Kids kinderopvang de incasso van de vordering uit handen geven. Hierbij komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.
  4. Indien de opdrachtgever 14 dagen na factuurdatum nog in gebreke blijft kan Pure-Kids kinderopvang de plaatsingscontract(en) van het/de kind(eren) van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang beëindigen. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar financiële verplichting.

Artikel 10: Ziekte en afwezigheid

Wanneer u onverhoopt door ziekte, vakantie of andere omstandigheden geen gebruik kunt maken van de opvang, brengen wij deze dagen wél in rekening. Wij vragen u in dit geval uw kind af te melden.

Artikel 11: Annulering vóór de overeengekomen plaatsing

Indien de kinderopvang door de opdrachtgever korter dan 1 maand vóór de feitelijke plaatsing wordt opgezegd is een betaling verschuldigd van 1 maand.

Artikel 12:Klachtenregeling

Onze klachtenregeling is te vinden onderaan deze pagina. 

Artikel 13: Slotbepalingen

In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, streven wij er naar om in alle redelijkheid en billijkheid tot een oplossing te komen.
Alle geschillen en vorderingen, welke uit of in verband met deze overeenkomst en algemene voorwaarden voortvloeien en welke niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter.