06 - 27 136 098

Elke dag bereikbaar tot 17:00

Belastingdienst

Wat is Kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de opvang van uw kind(eren). Niet iedereen kan kinderopvangtoeslag ontvangen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel, is onder andere afhankelijk van de mate waarin u de financiële verantwoordelijkheid draagt voor het kind en uw dagelijkse bezigheden. Zo moet u, en uw eventuele toeslagpartner, werken of een traject naar werk volgen, studeren of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen.

Wanneer heb ik recht op Kinderopvangtoeslag?
Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet het kindercentrum of gastouderbureau geregistreerd zijn. Bovendien moet u een schriftelijke overeenkomst met hen hebben voor de opvang van uw kind(eren). U bent financieel verantwoordelijk voor het kind, het kind staat op uw woonadres ingeschreven en zit nog niet op het voortgezet onderwijs en u betaalt de kosten voor de kinderopvang. Verder moet u, en uw eventuele toeslagpartner, de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

Op hoeveel Kinderopvangtoeslag heb ik recht?
De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals de hoogte van uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen en het aantal kinderen uit uw gezin dat naar de opvang gaat. Per kind kunt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag ontvangen. Ook is er een maximum uurtarief van toepassing. Verder moet u de kinderopvangtoeslag aanvragen binnen drie maanden na het moment dat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Daarna ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks de kinderopvangtoeslag op uw bankrekening.

Voor meer informatie kunt u ook terecht de site van Belastingdienst

Kinderopvang na ontslag?
Maximaal recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag na ontslag
Per 1 januari 2018 heeft een ouder die stopt met werken of gedeeltelijk werkloos wordt, nog maar drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. De afgelopen jaren was dit verhoogd naar zes maanden, maar dit wordt weer teruggedraaid. De basis voor de berekening van de kinderopvangtoeslag voor die drie maanden is het aantal uren dat de ouder gewerkt heeft in de laatste maand vóór de wijziging. Heeft de ouder minder opvanguren afgenomen dan het rechtmatige aantal uren, dan mag de ouder de resterende uren ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar.

Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag wanneer je stopt met werken in 2018: Belastingdienst